VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť VETWELL s.r.o., IČO: 50 153 625, sídlo Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky, SR,  Slovensko ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.vetwell.sk a internetového obchodu v rámci nej vyhlasuje, že zbiera, spracováva a uchováva nasledovné:

Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska (resp. adresa na doručenie zásielky), kontaktná e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo
Účel spracúvania: plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa ako predávajúceho (dodávateľa) voči dotknutej osobe ako kupujúcemu (odberateľovi) a plnenie zákonných povinností vyplývajúcich najmä zo zákona o účtovníctve a z daňových predpisov
Právny základ spracúvania: kúpna zmluva uzatvorená medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou v rámci elektronického obchodu a rokovania o uzatvorení zmluvy

Doba uchovávania: doba nevyhnutná na výkon práv a plnenie povinností prevádzkovateľa z kúpnej zmluvy a plnenie povinností vyplývajúcich najmä zo zákona o účtovníctve a z daňových predpisov a následne povinnosti archivácie

Prevádzkovateľ oboznamuje dotknuté osoby s tým, že súčasťou prevádzky internetovej stránky sú služby tretích osôb Google Analytics a Google Search console slúžiace prevádzkovateľovi na poskytovanie kvalitnejších služieb návštevníkom internetovej stránky, vo vzťahu ku ktorým prevádzkovateľ nezhromažďuje a neuchováva osobné údaje.
Prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailovej adresy: info@vetwell.sk dotknutej osobe na základe jej žiadosti:
– poskytne podrobnejšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov prevádzkovateľom a prípadnými sprostredkovateľmi;
– poskytne informáciu o rozsahu spracúvaných údajov o dotknutej osobe a umožní mu prístup k týmto údajom;
– vyhovie uplatnenému právu dotknutej osoby na opravu osobných údajov, na ich prenosnosť a na ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania v rozsahu, v akom to bude zlučiteľné s účelom ich spracúvania.