Reklamačný poriadok internetového obchodu VETWELL s.r.o.
upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len “RP”)

Úvodné ustanovenia
1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode VETWELL s.r.o.
Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky, SR
2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).
3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Postup vybavovania reklamácií
Zabalený a nepoškodený tovar nám môžete zaslať na adresu: VETWELL s.r.o., Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky, SR. Spolu s tovarom je potrebné priložiť aj papier, kde bude napísané, za aký tovar potrebujete tovar vymeniť, ako aj Vaše kontaktné údaje, pre urýchlenie reklamácie. Po obdržaní tovaru Vám následne odošleme požadovaný produkt  v zmysle VOP. Všetky reklamácie sa pre Vás snažíme promptne vybaviť (zákonná lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie​). V prípade uplatnenia reklamácie nás prosím vopred kontaktujte.

1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu písomne, alebo  elektronickou poštou.
2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,
• podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
3. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v tomto článku bude považovaná za neoprávnenú.
4. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.
5. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
• pri poštových zásielkach – deň doručenia reklamácie do sídla objednávateľa
• pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa.
6. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.
7. Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

DOKUMENTY: