Obchodné podmienky
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán medzi
predávajúcim a kupujúcim.
Predávajúci:
VETWELL s.r.o.
Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky, SR
IČO 50 153 625, DIČ 2120189181
IČ DPH SK2120189181
Účet: SK80 1100 0000 0029 4001 7848
E-mail: info@vetwell.sk ,
Tel. číslo: 0948 774 067

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 40054/N.

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. Nákup v elektronickom obchode www.vetwell.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami. Zaslaním
objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Predmetom predaja sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke elektronického obchodu www.vetwell.sk .
Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.vetwell.sk , ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená do 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí jeho objednávky.

2. OBJEDNÁVKA TOVARU
Tovar si môže objednať:
– vyplnením objednávky v elektronickom obchode
– emailom na adrese: info@vetwell.sk
Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky. Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny kupujúcim objednaný druh a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene.
Náš pracovník môže kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne telefonicky, e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDAVAJÚCEHO
Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, daňový doklad). Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO
Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar. Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote, splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru. Potvrdiť na faktúre prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami po potvrdení objednávky predávajúcim.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru podľa cenníka predávajúceho platného
v čase objednania tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru formou:
 hotovostnej platby pri osobnom prevzatí tovaru
 dobierkou prostredníctvom kuriéra v mieste dodania tovaru
 dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty
 prevodom predom (zálohová faktúra) – prostredníctvom kuriéra, Slovenskej pošty
Pri platbe pred prevzatím tovaru vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom alebo telefonicky potvrdenie objednávky;
Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Ak si zákazník pri osobnom odbere nevyzdvihne objednaný do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú.
Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a cena za doručenie tovaru.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v elektronickom obchode www.vetwell.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v elektronickom obchode v čase objednania tovaru. Predávajúci, VETWELL s.r.o. je platcom DPH. Ceny na stránke www.vetwell.sk sú uvedené s DPH.

6. DODACIE PODMIENKY
Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu kuriérom, Slovenskou poštou. Tovar bude odoslaný v rámci lehoty uvedenej na internetovom elektronickom obchode. Ak je tovar na sklade, bude najneskôr odoslaný kupujúcemu do 24 hod. od potvrdenia objednávky, ktorú posielajú pracovníci predávajúceho e-mailom. V prípade, že predávajúci nebude schopný odoslať tovar v uvedených lehotách, pracovníci budú kupujúceho kontaktovať e-mailom , alebo
telefonicky a oznámia kupujúcemu termín odoslania. Ceny za dopravu platia len pri vnútroštátnej preprave. Predaj a doručenie tovaru je len pre Slovensko. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje kupujúcemu poplatky v zmysle platných cenníkov pre Kuriérov a Slovenskej pošty. Osobne – bez poplatku

7. VRÁTENIE TOVARU
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky kupujúceho v prípade, keď nevie zabezpečiť objednaný tovar. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim napr. chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje. V zmysle ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení
od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predávajúceho. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:
-písomne kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
-ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu predávajúceho za nasledujúcich podmienok:
 tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale

 tovar nesmie byť použitý
 tovar musí byť nepoškodený,
 tovar musí byť kompletný, vrátane dokladu o kúpe atď.
-tovar je potrebné posielať kuriérom a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy
-pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. V prípade nevyzdvihnutia zásielky si VETWELL s.r.o. vyhradzuje právo vyúčtovať kupujúcemu obojsmerné prepravné náklady na zásielku v plnej výške podľa cenníka doručovateľskej služby (Slovenská pošta, kuriér). Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo
poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.

8. ZÁRUKY, REKLAMÁCIE
Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode www.vetwell.sk je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom minimálna dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za
prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci alebo jej častí spôsobené používaním.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená,
predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 20 EUR a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou. Reklamácie sú vybavované v súlade so zákonom. Miestom na dopravenie reklamovaného tovaru je prevádzka predávajúceho.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho. Poskytnutie údajov je z vašej strany dobrovoľné. Vaše osobné dáta považujeme za prísne dôverné, sú uložené v našej databáze. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Dotknutá osoba má právo na výmaz, opravu, obmedzenie spracúvania osobných údajov ak o to predávajúceho včas požiada. Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.